Regulamin hotelu

Strona główna / Regulamin hotelu

Regulamin Hotelu „Kuźnia Napoleońska”

Kierownictwo Hotelu „Kuźnia Napoleońska” będzie wdzięczne za Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, którego celem jest zapewnienie spokojnego
i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ 1 

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia  pobytu w miarę posiadanych możliwości. 

 

§3

 1. Gość hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 3. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz 7:00 dnia następnego.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelu (wyrządzając szkodę w mieniu hotelu lub Gości; szkodę na osobie Gościa, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu; w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu).

 

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi kierownictwu hotelu szybką reakcję.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić:

– zachowanie tajemnicy informacji o Gościu

– profesjonalną i miłą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

 

§5

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo dochodzenia zadośćuczynienia w przypadku strat poniesionych zachowaniem Gościa. 
 3. W przypadku dokonania zniszczeń przez Gościa cennik wybranych napraw znajduje się z załączniku do regulaminu. Jednocześnie hotel może dochodzić dodatkowego odszkodowania w przypadku, gdy zniszczenia przekraczają podane wartości. 
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach metalowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 6. Hotel za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Rzeczy wartościowe można przechowywać na czas pobytu w hotelu w depozycie na recepcji.

§6

 1.  Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie budzenie o oznaczonej godzinie.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, w pokoju hotelowym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy. 

 

§7

 1. W całym hotelu panuje całkowity zakaz palenia oprócz miejsc do tego przeznaczonych
 2. W pokojach panuje całkowity zakaz palenia pod rygorem kary w wysokości 500,00 zł.  
 3. W przypadku uruchomienia instalacji przeciwpożarowej przez Gościa z powodu palenia , czynnego nieumotywowanego działania lub innej niezgodnej z przeznaczeniem pokoju działalności i spowodowanie tym interwencji straży pożarnej możliwymi kosztami zostanie obciążony Gość. 
 4. W przypadku spożywania przez Gości na terenie Hotelu alkoholu (z wyłączeniem pokoi hotelowych), nie zakupionego w restauracji hotelowej, hotel ma prawo naliczyć opłatę korkową w wysokości 20,00 zł od każdej osoby. W przypadku grupy zorganizowanej opłata zostanie naliczona zgodnie z ilością uczestników spotkania.  

 

Dyrekcja hotelu

 

Załącznik do regulaminu Hotelu Kuźnia Napoleońska

 

Poniżej przedstawiamy niektóre opłaty, które mogą wystąpić w przypadku szkód wyrządzonych przez Gościa wobec majątku hotelu.

Sprzątanie i pranie ręczników po ubrudzeniu ich ciężko usuwalnymi lub niehigienicznymi płynami oraz substancjami pochodzenia ludzkiego, biologicznego lub innego  300,00 zł brutto
Sprzątanie i pranie łóżka lub pościeli po ubrudzeniu ich ciężko usuwalnymi lub niehigienicznymi płynami oraz substancjami pochodzenia ludzkiego, biologicznego lub innego 600,00 zł brutto
Pranie wykładziny po ubrudzeniu jej ciężko usuwalnymi lub niehigienicznymi płynami oraz substancjami pochodzenia ludzkiego, biologicznego lub innego 600,00 zł brutto
Malowanie pokoju z powodu zabrudzenia ich nieusuwalnymi płynami lub substancjami pochodzenia ludzkiego, biologicznego lub innego 1500,00 zł brutto